Wij respecteren uw privacy

Privacy verklaring  Dentomat BVBA

De relatie patiënt-tandarts is steeds gebonden aan de deontologie dewelke bepaalt dat de inhoud van medische gegevens en van welke aard ook, strikt vertrouwelijk zijn en gebonden aan principes van strikte geheimhouding.

Dentomat BVBA verwerkt persoonsgegevens  overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u zich richten tot Dentomat BVBA Dhr Hans Matthys Rozenaaksesteenweg 66- 9600 Ronse
Tel: +32(0)56/60.99.11 – E-mail: dentomat@telenet.be Ondernemernr: 475853690

Reikwijdte en aanvaarding  privacy verklaring

Het doel van deze privacy verklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken, hoelang wij uw gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden.
Door gebruik te maken van onze website www.dentomat.be of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacy verklaring worden beschreven.
Gaat  u niet akkoord met deze privacy verklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website www.dentomat.be en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Dentomat BVBA behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg regelmatig onze privacy verklaring, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Verwerkingsdoeleinden

Dentomat BVBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor toekomstige  verzending van marketing en gepersonaliseerde reclame.
Dentomat BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten voor:

 • Patiëntenbeheer
 • Afspraakbeheer
 • Orderbeheer (o.a. patiëntenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen,..
 • Medisch dossier
 • Facturatie
 • Opvolgen van de solvabiliteit en betalingen
 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • Het behandelen van geschillen
 • Het (doen) uitoefenen van boekhoudkundige controle
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Het verstrekken van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • Identificatie-en contactgegevens (vb. naam, adres, e-mail, telefoon)
 • Mutualiteit, gezondheidsverzekering, geboortedatum, leeftijd, geslacht
 • Pasfoto ( van indentiteitskaart)
 • Bankgegevens (vb. bankrekeningdetails)
 • Rijksregisternummer
 • Gegevens met betrekking tot uw afspraak qua voorkeursdag en uur en het soort afspraak ( consultatie of advies)
 • Details over de uitgevoerde behandelingen, besproken zaken en planningen

De gegevens die wij over u gebruiken, zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd per mail, brief of mondeling ( face to face of per telefoon) of via de afspraakpagina of inschrijfknop “aanmelding nieuwsbrief” op onze website www.dentomat.be.

Demografische informatie, waaronder uw provincie en geolocatie, hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl, worden enkel opgevraagd in functie van een sollicitatiegesprek of m.b.t. tot een bepaalde openstaande vacature.

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om bvb. onze producten en diensten aan te bieden, klantenopvolging,…

Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • Algemene en/of financiële bedrijfsinformatie
 • Persoonlijke contactinformatie en alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruikersnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we een bedrijf overnemen.

Het extern verzamelen van persoonsgegevens van kinderen ligt niet in de doelstelling van de bedrijfsactiviteiten van Dentomat BVBA.

Dentomat BVBA vraagt of verzamelt bijgevolg nooit extern persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als we ontdekken dat we, per ongeluk, toch persoonsgegevens zouden verkregen hebben van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal Dentomat BVBA de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk, verwijderen uit zijn bestanden. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar worden enkel face to face verkregen en bewaard via de ouders/voogd die het kind vergezellen tijdens een consultatie mondhygiëne of tandheelkunde.

We gebruiken Google Analytics als enige traceringstechnologie die bepaalde informatie verzamelt wanneer u onze website www.dentomat.be bezoekt. Deze gegevens hebben louter betrekking tot uw locatie (gemeente/provincie/land) en omvatten geenszins specifieke info waaruit uw exacte locatie zou kunnen worden uit afgeleid. Andere specifiek persoonsgebonden gegevens worden niet verzameld door Google Analytics. Google Analytics maakt echter wel gebruik van cookies. (Meer over Cookies.)

Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://dentomat.be/cookies/ of klik hier

Wanneer u onze website www.dentomat.be bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Deze gegevens worden momenteel niet aangewend om enig onderzoek mee te verrichten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website www.dentomat.be kan benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen
 • Gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan
 • Zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
 • Mutualiteiten en RIZIV voor administratieve doeleinden buiten onze praktijk
 • Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven van Dentomat BVBA binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Dentomat BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van Dentomat BVBA.

Dentomat BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dentomat BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens zijn tandtechnische labo’s, email providers, hostingbedrijven, webmaster…

Dentomat BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke en AVG vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De patiënteninformatie wordt bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en volgens de wettelijke termijnen na het einde van de contractuele relatie.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een brief naar het volgende postadres: Dentomat BVBA Rozenaaksesteenweg 66- 9600 Ronse
te verzenden of een mail te sturen naar ons mailadres: dentomat@telenet.be

Dentomat BVBA heeft 30 dagen de tijd om de gevraagde gegevens te schrappen/wijzigen/leveren.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Momenteel voert Dentomat BVBA geen direct marketing acties.

Dentomat BVBA kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Dentomat BVBA, met inbegrip van het aanbieden van de Dentomat BVBA website www.dentomat.be en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Dentomat BVBA eist van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Dentomat BVBA website of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze derden mogen bovendien uw persoonsgegevens in geen enkel geval delen met een andere partij waar geen beroep werd op gedaan door Dentomat BVBA.

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Dentomat BVBA de bestaande procedures in kaart gebracht en werden onze reeds bestaande maatregelen afgetoetst en verder beveiligd.

Beveiligde bedrijfsomgeving : Dentomat BVBA slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Dentomat BVBA.
Up-to-date softwarebeveiliging : de hardware en software waar Dentomat BVBA gebruik van maakt is steeds up-to-date met de laatste nieuwe beveiligingen op vlak van firewalls, spamfilters, anti-virussoftware,… De website www.dentomat.be kreeg een SSL certificaat en veilige verbinden https://www.dentomat.be
Dentomat BVBA werkt nauw samen met externe IT-partners om een constante beveiliging te garanderen van onze digitale data. Dit geldt zowel voor nieuw aangeschafte hardware en software alsook voor onze hardware en software die reeds in gebruik zijn.

Klacht

De patiënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Opvolgen wijzigingen privacy verklaring

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze privacy verklaring regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze privacy verklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen

© Dentomat BVBA heeft alle rechten/verantwoordelijkheid voor deze privacy verklaring
Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 25 mei 2018.

 

MOND TANDARTSENPRAKTIJKEN

Beste patiënt,

Na vele fantastische jaren het genoegen te hebben gehad om u in onze tandartspraktijk Dentomat te mogen behandelen, hebben wij voor de groei van onze praktijk besloten om deze aan te sluiten bij MOND Tandartsenpraktijken.

Wij hebben al deze jaren met veel werklust en passie voor u klaargestaan en zullen dat ook blijven doen, ondersteund door de professionele omkadering vanuit MOND én op een nieuwe locatie.

We openen op 18 mei de deuren van onze splinternieuwe praktijk in de Zuiderlaan 11 bus 12 te Waregem. Verder verandert er voor u als patiënt niets.

U kunt voor afspraken nog steeds telefonisch terecht op het nummer +32 56 60 99 11

Wij kijken alvast uit naar al het goede dat deze samenwerking in de toekomst zal brengen.

Vriendelijke groeten,

Het voltallige team van Dentomat
en MOND Tandartsenpraktijken

MOND Waregem

Zuiderlaan 11, bus 12
8790 Waregem
Tel.:+32 56 60 99 11
E-mail : info@mondwaregem.be
Bezoek onze nieuwe website: www.mondwaregem.be